Ogłoszenie Wójta Gminy Wicko

Materiał informacyjny GMINA WICKO

WZ.6721.1.2022.KZ

OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części miejscowości Nowęcin, gmina Wicko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zmianami), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r. poz. 1688), zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/88/2022 Rady Gminy Wicko z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowęcin w gminie Wicko,

- WÓJT GMINY WICKO zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części miejscowości Nowęcin w gminie Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 maja 2024 r. do 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wicku ul. Słupska 9, w godzinach od 8.00 do 15.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko www.bip.wicko.pl w pozycji ogłoszenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami.), oraz art. 29, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zmianami), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy w Wicku, na adres: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2022 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, znajdującej się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wicku oraz poczty elektronicznej na adres [email protected]. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wicko.

z up. Wójta
Agnieszka Wolańska
Zastępca Wójta


Administratorem danych jest Urząd Gminy w Wicku. Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w Urzędzie Gminy w Wicku, na stronie BIP pod adresem: http://www.bip.wicko.pl/m,13,klauzule-informacyjne-rodo.html lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na lebork.naszemiasto.pl Nasze Miasto