MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Rekordowy pod względem inwestycji budżet Lęborka

Marcin Kapela
Marcin Kapela
Tegoroczny budżet Lęborka jest rekordowy pod względem dochodów.
Tegoroczny budżet Lęborka jest rekordowy pod względem dochodów. Marcin Kapela
Rada Miejska uchwaliła budżet Lęborka na 2024 rok. Budżet jest rekordowy pod względem dochodów, bo to już prawie ćwierć miliarda zł, przy deficycie nieco ponad 17 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco wzrosła kwota na inwestycje i jest to ponad 59,4 mln zł, z których 16 mln zł miasto przeznaczy na budowę trzech budynków wielorodzinnych przy ulicy Malczewskiego.

Radni uchwalili budżet Lęborka

W piątkowym (26.01) programie sesji Rady Miejskiej w Lęborku najważniejszym punktem było głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 15 radnych, w tym także z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Budżet poparli: Małgorzata Biela, Zbigniew Cybula, Marcin Grudziński, Łukasz Kuriata, Katarzyna Lipkowska, Łucjan Łaga, Halina Łukian, Artur Obolewski, Bogdan Oszmian, Zbigniew Rudyk, Tomasz Sopyłło, Krzysztof Świątczak, Jarosław Walaszkowski, Bogdan Libich, Leszek Leciejewski. Bożena Pobłocka i Radosław Zimnowoda byli przeciw a Jarosław Litwin i Włodzimierz Klata wstrzymali się od głosu. Nieobecni byli Małgorzata Bresler i Krzysztof Siwka.

- Ten budżet pokazuje, że po raz kolejny wzrasta dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę i wychowanie oraz subwencją oświatową oraz dochodami osiągniętymi przez placówki oświatowe. Subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki na ten cel

- podkreśliła Halina Łukian, przewodnicząca Komisji Budżetowej.

W budżecie zaplanowanych zostało ponad 6 milionów zł na drogi.

- Jeśli wszystko nam się dobrze poukłada, to zakres inwestycyjny w drogach sprawi, że powinniśmy bardzo poważniej podgonić

- mówił Witold Namyślak, burmistrz Lęborka.

Radny Leszek Leciejewski zwrócił uwagę na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Jak patrzę na plan inwestycji, to wiele środków to środki z Polskiego Ładu. Na ten i na przyszły rok jest to ponad 70 mln zł. Apel, żebyśmy pilnowali tych pieniędzy, bo zostały przyznane, choć nie zostały jeszcze wydatkowane albo nie wpłynęły do budżetu.

Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Tomasz Sopyłło pochwalił budżet za inwestycje.

- Około 25 procent budżetu na inwestycje to jest dobry wynik. To rekordowe pieniądze.

W dyskusji nad projektem budżetu radny Łukasz Kuriata zadeklarował poparcie.

- Warto poprzeć ten budżet, bo daje możliwości rozwoju dla miasta.

Radny Radosław Zimnowoda zwrócił uwagę na deficyt.

- W tamtym roku planowaliśmy 4,8 mln zł a w tym roku planujemy wydatki o kwotę ponad 17 mln zł większe od dochodów.

Radny Włodzimierz Klata użył szerszej perspektywy, bo kadencji, która rozpoczęła się w 2018 r.

- Plan finansów miasta Lęborka w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedstawiony radnym do zatwierdzenia w 2018 r., zakładał, że zadłużenie będzie systematycznie malało. Deklaracja w WPF przedstawiona na początku kadencji zakładała, że w 2024 r. dług wyniesie 46 mln zł. Dziś mówimy o długu ponad 90 mln zł. To oznacza, że tamta deklaracja była deklaracją ładnie wyglądającą na papierze.

Radny podkreślił, że obecnie roczne spłacanie długu to kwota 8 mln zł.

- Żeby wykonywać te kilkudziesięciomilionowe inwestycje, z których większość jest ważna i potrzebna, musimy płacić 8 mln zł haraczu do banków. To duża cena, bo ponad 13 procent. Ciężar spłaty długu to jedna, a obsługa samych odsetek to bezpowrotnie stracone pieniądze.

Według radnego budżet zbudowany jest na wzroście podatków od mieszkańców.

- Podatki lokalne rosną zdecydowanie szybciej niż inflacja. W perspektywie kilkunastoletniej wzrost wydatków kilkukrotnie wyprzedza inflację.

Rekordowe dochody

Tegoroczny budżet Lęborka jest rekordowy pod względem dochodów, które zaplanowano w wysokości 248.832.759,03 zł. Z tej kwoty 205.058.559,38 zł (82,41 %) to dochody bieżące, 43.774.199,65 zł (17,59 %) to dochody majątkowe i 28.940.160,00 zł (14,11 %) to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Największą część dochodów miasta, bo 83.140.814,00 zł stanowią podatki, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych - 16.737.800,00 zł i od osób fizycznych - 11.428.650,00 zł.

W dochodach subwencja oświatowa wynosi 40.927.952,00 zł a wyrównawcza – 9.547.059,00 zł.

Z gospodarki mieszkaniowej zaplanowano dochód 33.623.780,00 zł, z czego 14.833.000,00 zł to wpływy z nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wpływy z kar i odszkodowań to 7.002.500,00 zł, przy czym dochody stanowią odszkodowania za przejęcie gruntów przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-6.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład Lębork otrzyma 3.510.080,00 zł na „Bank Kultury – Nowoczesna Biblioteka w Lęborku”.

Z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Lębork otrzyma 26 mln zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości 12.965.000,00 zł.

Dochody na rewitalizację otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego zaplanowano 5,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych. Z Polskiego Ładu jest także kwota 1.223.234, 65 zł na renowację ścian w kościele p.w. NMP Królowej Polski.

W ramach programu "Olimpia" Lębork otrzyma 2.455.000,00 zł na boisko przy SP 1. Na budowę boisk wielofunkcyjnych na Os. Sportowa jest to kwota 1.980.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Niemal 266 mln zł na wydatki

Wydatki budżetu miasta Lęborka zostały zaplanowane w wysokości 265.868.497,03 zł, w tym bieżące 204.784.347,46 zł (77,02%) i majątkowe 61.084.149,57 zł (22,98% ). Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota 28.940.160,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych to kwota 143.962.552,46 zł (70,30 %) a z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 79.850.201,39 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 64.102.351,07 zł.

Oświata i wychowanie to wydatki na kwotę 78.883.317,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 53.707.138,39 zł (68,08 % wydatków) i dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 14.225.840,00 zł (18,03% wydatków). Na szkoły podstawowe zaplanowano 37.578.950,00 zł a na przedszkola 19.275.357,39 zł.

Na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 26.0684.910,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 24.575.800,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 22.549.800,00 zł i majątkowe 2.026.000,00 zł. Wydatki bieżące to głównie gospodarka odpadami - 12.965.000,00 zł.

Na pomoc społeczną zapisano 22.029.029,00 zł, z czego 5,5 mln zł to koszt utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 5.087.230,00 zł, w tym 4.156.260,00 zł (81,70%) na wynagrodzenia i pochodne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatek 11.865.209,57 zł w 2024 r. Muzeum otrzyma na swoją działalność 1,75 mln zł dotacji, Biblioteka 1,6 mln zł a Lęborskie Centrum Kultury "Fregata" 750 tys. zł. Na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych zaplanowano 452 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.253.209,57 zł, w tym 5,9 mln zł na rewitalizację otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano 12.831.100,00 zł, w tym wydatki majątkowe to 5.745.600,00 zł. Z tej sumy budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 pochłonie 2.455.000,00 zł a budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem 2.200.000,00 zł.

Ponad 17 mln zł deficytu

Budżet 2024 niesie ze sobą deficyt w wysokości 17.035.738,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 15.725.788,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.309.950,00 zł.

Gmina Miasto Lębork wyemituje obligacje na łączną kwotę 6,4 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rekordowe inwestycje w 2024 roku

To będzie rekordowy rok pod względem inwestycji. Łącznie jest to kwota 59.430.940,00 zł. Przede wszystkim jest to budowa za 16 mln zł trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego.

Milionowe inwestycje zaplanowane w budżecie miasta 2024:

  • budowa i modernizacja dróg i ulic - 6.261.083,10
  • zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - 5.635.000,00
  • rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji - 4.772.500,00
  • rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego - 5.900.000,00
  • Bank Kultury - nowoczesna biblioteka - 4.260.080,00
  • budowa ul. Mikołajczyka - 2.157.000,00
  • budowa drogi gminnej – ul. Myśliwska II etap - 1.865.794,00
  • remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G - ul. Wojska Polskiego - 1.712.172,00
  • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy SP 1 - 2.455.000,00
  • budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego - 2.200.000,00
od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na lebork.naszemiasto.pl Nasze Miasto