Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne

Materiał informacyjny Powiat Lęborski

Zarząd Powiatu Lęborskiego
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego

ogłasza się, co następuje:

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych opisane niżej nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulic: Spółdzielczej, Artylerzystów i Pomorskiej.

Nieruchomości położone są w południowo-zachodniej części miasta pomiędzy ulicą Artylerzystów a przedłużeniem ul. Pomorskiej, przy nowo nazwanej ul. Kadetów. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Kształt działek w miarę regularny, teren stosunkowo równy, porośnięty niską roślinnością. Działki mają zapewniony dostęp do dróg publicznych ul. Pomorskiej, Artylerzystów i Spółdzielczej poprzez publiczny układ komunikacyjny składający się z działek nr 382/1, 382/2 i 382/3 oraz część działki nr 382/57.
Teren działek nie posiada uzbrojenia. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.
Grunt przeznaczony do zbycia podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 82), z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr XXI-335/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 roku. Zgodnie z zapisami planu działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 01.04g.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury oraz infrastruktury technicznej.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem nr działki) można wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lęborku: Bank Rumia Spółdzielczy w Rumi, Nr 07 9324 0008 0002 8701 2000 0380, najpóźniej do dnia 14 maja 2024 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 14.05.2024 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.
Chcąc uczestniczyć w przetargach na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.

4. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem /niekoniecznie w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu cyt. wcześniej ustawy może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z ww. ustawy, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu. Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na mapie ewidencyjnej.

8. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

9. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

10. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

12. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 117 i 118, I piętro, tel. /59/ 848 08 82.

13. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku www.powiat-lebork.com i Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu /parter/, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka i Łeby, Urzędów Gmin: Wicko, Nowa Wieś Lęborska i Cewice oraz prasie lokalnej na okres od 12 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r.

14. Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. Zarząd Powiatu Lęborskiego poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Przetargi odbędą się w dniu 21 maja 2024 roku w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na lebork.naszemiasto.pl Nasze Miasto