Nasza Loteria

Smog w woj. pomorskim: 2.12.2023. Jakie jest stężenie PM2.5 i PM10?

Materiał promocyjny partnerów programu Czyste Powietrze
Jaki jest poziom PM10 i PM2.5 w woj. pomorskim w tej chwili?
Jaki jest poziom PM10 i PM2.5 w woj. pomorskim w tej chwili? pixabay.com
Smog w woj. pomorskim (2.12.2023). Sprawdź poziom PM10 i PM2.5 w powietrzu. Upewnij się, czy w woj. pomorskim przebywanie na zewnątrz jest bezpieczne dla zdrowia. Porównaj, jak stan powietrza zmieniał się w ostatnich dniach. Zawroty głowy to częsty objaw zbyt długiego wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza doskwiera nam cały rok. Największym problemem w walce o świeże powietrze są w dalszym ciągu stare piece na paliwo stałe. Kolejnym powodem, który sprawia, że z zanieczyszczeniami powietrza walczymy cały rok jest wciąż rosnąca liczba samochodów oraz zbyt częste ich eksploatowanie.

Warto na bieżąco śledzić poziom smogu w swojej okolicy, aby przygotować się do ochrony przed zanieczyszczeniami.

„Program priorytetowy „Czyste Powietrze” umożliwia poprawę komfortu życia i zdrowia mieszkańców. Ponadto wymiana nieefektywnych źródeł ciepła służy poprawie jakości powietrza, a przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych przyczyni się do zmniejszenia kosztów ogrzewania. Poprzez wdrożenie programu nasi mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosku w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który mieści się w budynku Urzędu Gminy. W punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat zasad programu. Dzięki porozumieniu z WFOŚiGW w Gdańsku przy realizacji programu Czyste Powietrze łączna kwota wypłaconych dotacji w naszej gminie wynosi 687 676,16 zł.”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) lub

 • 1564 zł(gospodarstwo wieloosobowe)

Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (90%) - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

 • 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

FORMA DOFINANSOWANIA:

Dotacja – wniosek składany do WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub gov.pl

Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany recznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej.

Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym

 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwier- dzenie projektu budowlanego,

 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

 • nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć,
w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Czy dzisiaj (2.12.2023) jest bezpiecznie?

Jakość powietrza w pomorskim jest dobra 😃.
Dzieci i osoby starsze mogą bez obaw przebywać na zewnątrz.

To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza w woj. pomorskim, ostatnio sprawdzałam o godz. 05:56. Uśrednione dla w woj. pomorskim pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:

 • skażenie PM2.5: 40% normy (10 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.
 • skażenie PM10: 60% normy (24 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.

W ostatnich dniach średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:

 • 2.12.2023

  • PM2.5: 10 µg/m³
  • PM10: 24 µg/m³
 • 1.12.2023

  • PM2.5: 10 µg/m³
  • PM10: 20 µg/m³
 • 30.11.2023

  • PM2.5: 22 µg/m³
  • PM10: 50 µg/m³

A jak to wygląda w poszczególnych miastach? Oto stan powietrza w niektórych z nich:

 • Jastarnia: PM2.5: 4% normy. PM10: 10% normy.
 • Gdańsk: PM2.5: 40% normy. PM10: 67% normy.
 • Kościerzyna: PM2.5: 40% normy. PM10: 47% normy.
 • Gdynia: PM2.5: 20% normy. PM10: 25% normy.
 • Starogard Gdański: PM2.5: 44% normy. PM10: 127% normy.
 • Pruszcz Gdański: PM2.5: 60% normy. PM10: 80% normy.

Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

 • Skażenie PM10: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.
 • Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.
czyste powietrze

Na co można pozyskać dofinansowanie:

 • na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • na wykonanie dokumentacji projektowej (jeżeli jest niezbędna)
 • na wymianę starego, nieefektywnego źródła ciepłą na paliwo stałe na nowe, tj.: pompa ciepła powietrze/woda, powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne, podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Poniesione koszty nie wcześniej niż zawarcie umowy o dofinansowanie z gminą.

Wysokość dofinansowania:

Część 1) do 30% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
Kto może skorzystać: Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

Część 2) do 60% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
Kto może skorzystać: posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część 3) do 90 % faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
Kto może skorzystać: posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

Co to jest pył PM10?

PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.

W dużej mierze to od nas samych zależy, jaki jest poziom zanieczyszczeń powietrza zarówno w całym kraju, jak i w naszej najbliższej okolicy. Codziennie podejmujemy szereg decyzji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom, czy wybieramy publiczne środki transportu, czy w końcu dbamy o to, aby nasze samochody były jak najmniej emisyjne.

Wspierają nas w tym rozmaite programy finansowane przez rząd i samorządy. Jednym z nich jest program Czyste Powietrze. Bierze w nim udział wiele gmin również z woj. zachodniopomorskiego, przez co jego mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zmianę sposobu ogrzewania czy termomodernizację budynku mieszkalnego.

Punkt Konsultacyjny w ramach Programu Czyste Powietrze działa w urzędzie Gminy Tuchomie
Na podstawie umowy współpracy z firmą FOTON OZE sp. z o. o.

ul. W. Korfantego 4B/11,
76-200 Słupsk

Firma FOTON udziela wsparcia i obsługuje mieszkańców Gminy Tuchomie w procesie uzyskiwania i rozliczania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

W każdym miesiącu (co drugi poniedziałek) odbywają się konsultacje stacjonarne w Urzędzie Gminy Tuchomie dla mieszkańców w pokoju nr 1.

Skontaktuj się z doradcą i umów na spotkanie pod numerem telefonu:

Pełna lista dokumentów, które należy wypełnić znajduje się na stronie: Program Czyste Powietrze Tuchomie

logotyp gminy Tuchomie z białym tłem

Punkt konsultacyjny Gminy Ustka

Urząd Gminy Ustka

ul. Dunina 24
76 - 270 Ustka

Urząd Gminy jest czynny:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30;

 2. środa: od godz. 7.30 do godz. 17.00;

 3. piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Sieć osadniczą gminy tworzą:

 • Wsie duże (500 – 1.000 mieszkańców) – Duninowo, Machowino, Objazda, Przewłoka,
  Wodnica;
 • Wsie średnie (300 – 500 mieszkańców) – Charnowo, Gąbino, Grabno, Pęplino, Rowy,
  Wytowno, Zaleskie;
 • Wsie małe (150 – 300 mieszkańców) – Machowinko, Możdżanowo, Niestkowo,
  Starkowo, Zimowiska;
 • Wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców) – Bałamątek, Dębina, Dalimierz Przewłocki,
  Duninówko, Dominek, Golęcino, Krężołki, Lędowo, Lędowo Osiedle, Modła, Modlinek,
  Osieki Słupskie, Poddąbie, Redwanki, Zabłocie, Zapadłe.

Przyjęcia interesantów w godzinach:

 1. poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 14.00;

 2. środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00;

 3. piątek: od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr:

 • tel. 59 815 24 51

Szczegółowe informacje na temat programu “Czyste Powietrze” można znaleźć pod adresem:
https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Logotyp gminy Ustka z białym tłem

Punkt konsultacyjny Gminy Główczyce
Urząd Gminy Główczyce
ul. Kościuszki 8

Godziny otwarcia:

 • 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku

tel. 598 217 091
mail: [email protected]

Program Czyste Powietrze - jak chroni nas przed zanieczyszczeniami powietrza?

Program Czyste powietrze został stworzony, ponieważ wg badań aż 45 tyś osób umiera w Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza. SMOG, który odpowiedzialny jest za wiele chorób w dużej mierze spowodowany jest przez przestarzałe i nieekologicznie sposoby ogrzewania domów jednorodzinnych, ale też kamienic starego typu. To właśnie główny powód powstania programu Czyste powietrze, dzięki któremu można otrzymać dotację na:

 • wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu),
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych,
 • montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania,
 • docieplenie domu,
 • instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze?

 1. Zapoznaj się z regulaminem i dokumentacją, która będzie Ci niezbędna do całej procedury.
 2. Sprawdź potrzeby energetyczne swojego budynku. Najlepszym rozwiązaniem będzie audyt energetyczny budynku.
 3. Wypełnij właściwy wniosek i prześlij go lub dostarcz do odpowiednich organów.
 4. Podpisz umowę o dofinansowanie
 5. Wypełnij i złóż wnioski o wypłaty dofinansowania
 6. Zakończ inwestycje i zaproś wizytatora, który potwierdzi poprawność wykorzystania dofinansowania
 7. Utrzymaj inwestycję przez 5 lat od jej zakończenia.

Na jaką kwotę można liczyć biorąc udział w programie Czyste Powietrze?

W zależności od osiąganego dochodu właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu mogą otrzymać nawet 30 tys. złotych, a przy podwyższonym poziomie dofinansowania nawet 37 tys.

Dokładne informacje na temat poszczególnych kwot, które można przeznaczyć na termomodernizację lub zmianę sposobu ogrzewania budynku w ramach programu Czyste Powietrze, można znaleźć na stronie programu czystepowietrze.gov.pl.

Beneficjentami programu mogą zostać nie tylko właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ale też właściciele osobnych, wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Warunkiem jest posiadanie osobnej księgi wieczystej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze?

Wnioski o dofinansowanie w ramach projektu Czyste Powietrze należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek mieszkalny należący do przyszłego beneficjenta.

Zobacz, jak wypełnić wniosek w ramach programu Czyste Powietrze w woj. pomorskim:

od 16 lat

Jak sprawdzamy, czy jest SMOG?

Aby zweryfikować bieżącą jakość powietrza, korzystamy z otwartych danych dostarczanych przez system Sensor.Community oraz GIOS. Dane pochodzące z czujników znajdujących się w rejonie, dla którego przygotowujemy raport, uśredniamy w przedziale ostatnich 15 minut i publikujemy w przystępnej formie. Dla uproszczenia za górną normę PM2.5 przyjęliśmy 25µg/m³, dla PM10 40µg/m³.

Smog w liczbach

 • Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 r. smog spowodował śmierć 19 tys. mieszkańców Polski.
 • Polskie miasta co roku na działania związane z ochroną środowiska wydają coraz więcej pieniędzy. 12 metropolii przeznacza na ten cel ponad 2,5 mld zł.
 • Szacuje się, że w Polsce 52% smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania w domowych kotłach i piecach o złych parametrach emisji.
 • Niechlubny rekord SMOGU w Polsce należy do Rybnika. Tam zanieczyszczenie powietrza wynosiło w styczniu 2017 roku 3126% normy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo

Materiał oryginalny: Smog w woj. pomorskim: 2.12.2023. Jakie jest stężenie PM2.5 i PM10? - Dziennik Bałtycki

Wróć na lebork.naszemiasto.pl Nasze Miasto