Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lęborka

Materiał informacyjny GMINA MIASTO LĘBORK
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lęborku
i możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.247, ze zmianami)

Burmistrz Miasta Lęborka

informuje

o przyjęciu Uchwałą Nr XXIX-456/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 września 2021r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lęborku.
Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2021r. pod poz. 3826.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku pok. 116, ul. Armii Krajowej 14 (po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pod numerem kontaktowym 59 8637•719 lub 59 8637•718) oraz na stronie internetowej www.bip.um.lebork.pl.

Informuję, iż w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju, obowiązują szczególne zasady postępowania w celu uniknięcia zakażenia, w szczególności zakrywanie ust i nosa maską lub przyłbicą oraz dokonanie dezynfekcji rąk.

Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Lęborku, a nadto:
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: [email protected]
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie